ÚVOD>VFFOTO čištící kapalina 100 ml isopropylalkohol
VFFOTO čištící kapalina 100 ml isopropylalkohol

VFFOTO čištící kapalina 100 ml isopropylalkohol

Naše cena s DPH
Na dotaz, prosím kontaktujte nás
135,- Kč

Čisticí kapalina certifikovaná pro filtry VFFOTO svým složením nenarušuje nanovrstvy ani antireflexní vrstvy filtrů.

Návod k použití:

Malé množství čisticího prostředku nastříkejte pomocí aplikátoru na povrch filtru a setřete do sucha utěrkou určenou k čištění optiky.

Bezpečnost práce:

Při práci s čističem zajistěte řádné odvětrávání, nekuřte a nejezte. Dráždí oči, vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Hořlavina s obsahem isopropylalkoholu.

První pomoc:

  • při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch, příp. provést umělé dýchání,
  • při styku s kůží: odstranit kontaminovaný oděv, pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem, ošetřit regeneračním krémem,
  • při zasažení očí: důkladně vypláchnout oči proudem čisté vody, při přetrvávajících potížích zajistit ošetření očním lékařem,
  • při požití: vypláchnout ústa čistou vodou a vyhledat lékařskou pomoc - mějte s sebou obal výrobku.

Bezpečnostní list produktu
Datový list produktu
Expoziční scénář dodavatele